Privacyverklaring

Vzw Muziekcentrum Dranouter is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vzw Muziekcentrum Dranouter
Dikkebusstraat 234
8950 Heuvelland
info@dranoutercentrum.be
+32 57/ 44 69 33

Hoe gaat Vzw Muziekcentrum Dranouter om met uw persoonsgegevens?

Vzw Muziekcentrum Dranouter wil door middel van deze privacyverklaring heldere en duidelijke informatie geven over welke gegevens verzameld worden, voor welke doeleinden deze gebruikt worden en hoe we met die persoonsgegevens omgaan. Wij vinden het dan ook heel erg belangrijk om uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens op een wettelijke manier te verwerken.

Wanneer we het hieronder over persoonsgegevens hebben, dan bedoelen we hiermee hoofdzakelijk identificatie- en contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie binnen uw organisatie, taal, geslacht,…

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk gericht op de huidige en vroegere leden/klanten van vzw Muziekcentrum Dranouter, deelnemers van activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor de activiteiten, vrijwilligers en leveranciers.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden door vzw Muziekcentrum Dranouter verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden hieronder beschreven. We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

U bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het versturen van de nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief moet u enkel uw e-mailadres opgeven en geen andere persoonsgegevens.

U neemt deel aan één van onze evenementen

Vzw Muziekcentrum Dranouter heeft zowel betalen als gratis evenementen. Voor de betalende evenementen kunt u online een ticket aankopen. Bij deze aankoop moet u uw persoonsgegevens nalaten om daarna bijvoorbeeld: het ticket te versturen, informatie mee te geven, nieuwsbrief te versturen, … Nadien worden de persoonsgegevens nog gebruikt om promotioneel materiaal te versturen zoals de nieuwsbrief, het programmaboekje, ... Tijdens onze evenementen kunnen ook sfeerbeelden en foto’s van deelnemers worden genomen.

U bent een professioneel contactpersoon van vzw Muziekcentrum Dranouter

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de diensten die verleend worden tussen beide partijen. De persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren en informatie met u te delen.

U solliciteert bij vzw Muziekcentrum Dranouter

Indien u solliciteert voor een openstaande functie of spontaan solliciteert dan verwerken we de door u aangeleverde persoonsgegevens voor de opvolging van uw kandidatuur.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mail adres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit
 • Beeldmateriaal: foto’s, video’s, opnames, …

Waar worden uw gegevens verwerkt en bewaard?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van volgende doeleinden:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud;
 • Het verzorgen van de internet omgeving;
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers,  …);
 • Het verzorgen van de administratie en sociaal secretariaat;
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers;
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Vzw Muziekcentrum Dranouter zal uw persoonsgegevens nooit delen met of verkopen aan derden die deze gegevens verwerken voor hun eigen commerciële doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Vzw Muziekcentrum Dranouter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Uw rechten

Toegang tot uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Verbetering van uw gegevens

Wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft u recht op verbetering en aanvulling.

Verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

Overdracht van uw gegevens

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of rechtstreeks aan een derde partij.

Beperking van gegevensverwerking

Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Klachten

Indien u een van de bovenstaande rechten wil uitoefen of en klacht wil indienen over de manier waarop vzw Muziekcentrum Dranouter uw gegevens verwerkt dan kan u vzw Muziekcentrum Dranouter ten allen tijde contacteren. Ook heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming via www.privacycommission.be

Wijziging privacyverklaring

Vzw Muziekcentrum Dranouter kan zijn privacyverklaring wijziging. Van deze wijziging zal een aankondiging gedaan worden op de website.